Запознайте се с бандит

Дядо Руди

🇧🇬🇬🇧 Миналата неделя онези хубавите деца пак бяха тук. Видях познати лица, но имаше и много нови, което ме зарадва. Та, едни от новите се бяха спрели до моята клетка и си обсъждаха нещо. Аз не ги слушах много, нали съм възрастен и недочувам много. Ама ги чух, като казаха че са много щастливи, защото са изпълнили едно желание от своя списък. Не ги разбрах, все пак са в приют…как може това да е нечие желание, ама ей на, всякакви ги има. После поразпитах съседите и разбрах, че хората си правели такива списъци с най-съкровените за тях неща. Идеята толкова много ми хареса, че реших и аз да направя такъв списък, в който да включа желанията на всички тук. Кръстих го „Списъкът с желания на дядо Руди“. Дядо Руди съм аз, а останалите са най-готините бандити, събрани на едно място.
Та, ето и нашите най-съкровени мечти:
* Да има повече като тези добри деца, които всяка неделя са тук…те са нашата надежда за дом и бъдеще;
* Да има повече добри хора, които да осиновяват такива като нас и да им дават шанс за един различен живот;
* Да има човеци, които да се смиляват и над по-възрастните бездомници, защото и ние искаме да изживеем старините си достойно;
* Да има все по-малко хора, които ни приемат като вещи, а не като живи същества;
* Хората да отворят своите очи и души и да видят, че породата не е всичко…истинските приятели могат да имат всякаква форма, големина и вид;
* Нашите хора да ни намерят. Тези, които да ни видят сред многото, да ни вземат и обичат до край….
А какви са вашите мечти? Споделете ги с нас всяка неделя, когато и ние и вие ще осъществяваме по едно съкровено желание, записано в най-съкровения списък ❤
#ВземиДядоРудиВкъщи #ИзпълниЕдноЖелание #ОсиновявайНеКупувай #ПенсионерНаСедмицата

***
Last Sunday, these nice kids were here again. I saw familiar faces, but there were many new ones, which pleased me. Well, some of the new ones had stopped by my cage and were discussing something. I didn’t listen to them much, because I’m an adult and I don’t hear well. But I heard them saying that they were very happy, because they fulfilled a wish from their list. I didn’t understand them, they were still in a shelter … how could it be someone’s dream to be here, but hey, there are all kinds of people.
Then I asked my friends from the other cages and found out that people made such lists of the most intimate things for them. I liked the idea so much that I decided to make such a list and to include everyone’s wishes here. I named it “Grandpa Rudy’s Bucket List”. Grandpa Rudy is me and the rest are the coolest bandits gathered in one place…here in the shelter.
So, here are our biggest and greatest dreams:
* To have more people, like these cool kids, who are here every Sunday… they are our hope for home and future;
* To have more good humans to adopt and give chance for a different life for dogs like us;
* To have people who have compassion for older dogs too, because we want to live our lives with dignity;
* To be fewer people who accept us as objects and not as living creatures;
* More people to open their eyes and souls and see that the breed is not everything … true friends can have any shape, size and appearance;
* Our people find us. Those who will see us among the many, take us home and love us till the end….
What are your dreams? Share them with us every Sunday, when both of us will fulfil one wish, recorded in the bucket list of our life’s ❤
#TakeGandpaRudyHome #TheBucketList #MakeAWishComeTrue #AdoptDontShop #GtrandpaOfTheWeek

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on skype
Share on linkedin
Share on email

Другите бандити

Как може да помогнете?

Знаете ли за нашите неделни разходки?

Елате в Горни Богров и разходете бандит

Направете вашия принос

Имате идея, с която да ни помогнете? Споделете я с нас.

Последвайте ни в социалните медии

Споделяйте нашата инициатива и ни помогнете да стигнем до повече хора